BẢO HIỂM TỬ VONG VÀ THƯƠNG TẬT DO TAI NẠN

Điểm tựa tài chính để bảo vệ bản thân và gia đình trước rủi ro tai nạn

Tai nạn là một trong những rủi ro nghiêm trọng nhất đối với mỗi cá nhân, gia đình và xã hội nói chung.
Tai nạn không chỉ cướp đi của bạn người yêu thương mà còn để lại nhiều ảnh hưởng đến nguồn thu nhập của gia đình hoặc những chi trả đột ngột cho những hậu quả tai nạn và thương tật.
Khi rủi ro xảy ra, một khoản hỗ trợ tài chính kịp thời sẽ là điểm tựa vô cùng quan trọng để bản thân người bị nạn và gia đình có điều kiện khắc phục hậu quả, vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

TẢI XUỐNG TÀI LIỆU GIỚI THIỆU SẢN PHẨM